Elevhälsa

Elevhälsoteamets uppdrag går ut på att följa upp arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker på individ, grupp och organisationsnivå.

elevbild fötter med olika sockar i ringElevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, Studie och yrkesvägledare, specialpedagog, skolkurator, biträdande rektor och rektor. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Uppdaterad: